I. DATOS IDENTIFICATIVOS

De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, poñemos no seu coñecemento a seguinte información:

  1. 1.  O presente portal, http://www.lugo.uned.es, constitúe o Sitio Oficial en Internet do CENTRO ASOCIADO DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LUGO (en diante, Centro Asociado da UNED de Lugo).
  1. 2.  A UNED é unha institución pública educativa que foi creada polo Decreto 2310/1972, do 18 de agosto (BOE do 9 de setembro de 1972).
  1. 3.  O Centro Asociado da UNED de Lugo está provisto de CIF nº: Q2701015F.
  1. 4.  As sedes administrativas do Centro Asociado da UNED de Lugo atópanse na Rúa Cántigas e frores nº 31, 27002 de Lugo.
  1. 5.  Os usuarios do presente portal poderán contactar co Centro Asociado da UNED de Lugo mediante comunicación escrita remitida ao seu domicilio social, indicado no punto anterior.

II. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

  1.  Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen neste, son titularidade da UNED ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.
  2.  Están prohibidas a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior. Estes actos de explotación só poderán ser realizados en virtude de autorización expresa e por escrito da UNED e que, en todo caso, deberán facer referencia explícita á titularidade dos citados dereitos de propiedade intelectual da UNED. En ningún caso se poderán suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivos de protección ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados. En particular, os materiais dispostos polo persoal docente a través do sitio Web serán para uso exclusivo dos estudantes con fins educativos.
  3.  A UNED declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos póñase en contacto co Centro asociado da UNED de Lugo.

III. PUBLICACIÓN DE IMAXES DE PERSOAS

  1. 1.  En relación coas imaxes de persoas que aparecen no sitio Web, a UNED efectúa a publicación respectando a Lei Orgánica 1/1982 do 5 de maio, de protección do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.
  1. 2.  O Usuario non está autorizado a reproducir, distribuír e comunicar imaxes fotográficas e videográficas. Estas imaxes son utilizadas, única e exclusivamente, na composición de arquivos gráficos ou vídeo gráficos, elaboradas para informar e dar a coñecer diversas actividades da Universidade.
  1. 3.  O tratamento das imaxes dos estudantes, do persoal docente ou do persoal de administración ou servizos, efectuase respectando a persoa, eliminando calquera captacións ou filmacións que puideran atentar contra os dereitos fundamentais. As imaxes non son utilizadas para outros fins distintos aos expresados, nin son cedidos a terceiras persoas, salvo as autorizadas ao tratamento.
  1. 4.  En todo caso, a persoa afectada por unha publicación no sitio Web da súa imaxe, poderá revogar o consentimento que prestase, opoñerse ao tratamento da imaxe, ou exercitar os dereitos de acceso ou cancelación, en calquera momento, presentando ou enviando un escrito, acompañado da fotocopia do seu DNI e unha fotografía actualizada, ao Centro asociado da UNED de Lugo.

IV. CONDICIÓNS E TERMOS DE USO DO SITIO WEB

O Usuario obrígase ao cumprimento das presentes condicións e termos de uso:

   1. 1.  Non introducir, almacenar ou difundir no sitio Web, información ou material que sexa difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, libéralas públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.
   1. 2.  Custodiar axeitadamente o «Nome de Usuario» (log-In) e o «Contrasinal» (Password) que lle sexa facilitado pola Universidade aos Usuarios, como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio Web del Centro Asociado da UNED de Lugo, comprometéndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun o seu uso indebido.

En virtude do anterior, é obriga do Usuario notificar, ao Centro Asociado da UNED de Lugo, calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e contrasinais, tales como o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a estes, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, o Centro asociado da UNED de Lugo e a propia Universidade quedarán eximidos de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

  1. 3.  Non realizar actividades publicitarias, promocionais ou de explotación comercial a través do sitio Web.
  1. 4.  Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilización do sitio Web ou na utilización de calquera dos seus servizos, incluíndo a utilización no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.
  1. 5.  Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos da UNED ou terceiros.

V. CONDICIÓNS E TERMOS DE USO PARTICULARES DE DETERMINADOS SERVIZOS

Algúns servizos pertencentes á UNED dispoñen, polas súas peculiaridades, de condicións e termos de uso particulares. A estes seranlles de aplicación as condicións xerais aplicables enunciadas no apartado anterior, mentres non se opoñan ás condicións particulares.

VI. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO ASOCIADO DA UNED DE LUGO

  1. 1.  O Centro Asociado da UNED de Lugo non se fai responsable, con carácter xeral, do uso inadecuado do sitio Web. Os Usuarios deberán realizar un uso axeitado do sitio Web, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que o Centro asociado da UNED de Lugo poida ter ningunha responsabilidade pola utilización indebida.
  1. 2.  Respecto de posibles deficiencias técnicas, o Centro asociado da UNED de Lugo non será responsable en ningún caso das alteracións no servizo que se produzan por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestacións.
  1. 3.  Respecto ao acceso por terceiros ao seu sistema, a UNED adoptará as cautelas técnicas necesarias co fin de protexer os datos e información á que se accede, pero sen que sexa responsable de actuacións de terceiros que, vulnerando as medidas de seguridade establecidas, accedan aos citados datos.
  1. 4.  Respecto á exactitude da Información, as informacións contidas no sitio Web foron elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo e non teñen valor oficial, salvo cando así indíquese.
  1. 5.  As informacións e contidos existentes poden ser cambiados ou retirados sen previo aviso. Igualmente poderanse realizar melloras ou cambios nos produtos, servizos, deseño ou programas utilizados para o seu funcionamento en calquera momento e sen previo aviso.
  1. 6.  O sitio contén enlaces (links) a outras páxinas de terceiros, os contidos da cal non pode controlar en todo momento. A conexión dun Usuario dende o sitio con estes outros lugares da rede alleos á nosa Universidade realizarase, polo tanto, baixo a exclusiva responsabilidade do navegante. Non obstante, se observase nelas calquera información que puidese resultar contraria ás leis, á dignidade das persoas, ou de carácter racista, xenófobo ou de apoloxía do terrorismo ou a violencia, pregamos que nolo comunique co fin de poder retirala.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións e termos, rexeranse polas normas estatutarias, regulamentarias e pola lexislación española, que será de aplicación no non disposto neste aviso legal en materia de interpretación, validez e execución.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puidese corresponder e someten expresamente os Xulgados e Tribunais de Lugo para resolver calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución das presentes condicións.

Información Legal

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la siguiente información:

  1. 1.  El presente portal, http://www.lugo.uned.es, constituye el Sitio Oficial en Internet del CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LUGO (en adelante, Centro Asociado de la UNED de Lugo).
  1. 2.  La UNED es una institución pública educativa que fue creada por el Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre de 1972).
  1. 3.  El Centro Asociado de la UNED de Lugo está provisto de CIF nº: Q2701015F.
  1. 4.  Las sedes administrativas del Centro Asociado de la UNED de Lugo se encuentran en la Rúa Cántigas e frores nº 31, 27002 de Lugo.
  1. 5.  Los usuarios del presente portal podrán contactar con el Centro Asociado de la UNED de Lugo mediante comunicación escrita remitida a su domicilio social, indicado en el punto anterior.

II. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

  1.  Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo, son titularidad de la UNED o entidades colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
  1. 2.  Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de
  explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de autorización expresa y por escrito de la UNED y que, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de la UNED. En ningún caso se podrán suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados. En particular, los materiales dispuestos por el personal docente a través del sitio Web serán para uso exclusivo de los estudiantes con fines educativos.
  3.  La UNED declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con el Centro Asociado de la UNED de Lugo.

III. PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE PERSONAS

  1. 1.  En relación con las imágenes de personas que aparecen en el sitio Web, la UNED efectúa la publicación respetando la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  1. 2.  El Usuario no está autorizado a reproducir, distribuir y comunicar imágenes fotográficas y videográficas. Estas imágenes son utilizadas, única y exclusivamente, en la composición de archivos gráficos o video gráficos, elaboradas para informar y dar a conocer diversas actividades de la Universidad.
  1. 3.  El tratamiento de las imágenes de los estudiantes, del personal docente o del personal de administración o servicios, se efectúa respetando a la persona, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar los derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
  1. 4.  En todo caso, la persona afectada por una publicación en el sitio Web de su imagen, podrá revocar el consentimiento que hubiese prestado, oponerse al tratamiento de la imagen, o ejercitar los derechos de acceso o cancelación, en cualquier momento, presentando o enviando un escrito, acompañado de la fotocopia de su DNI y una fotografía actualizada, al Centro Asociado de la UNED de Lugo.

IV. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

El Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso:

   1. 1.  No introducir, almacenar o difundir en el sitio Web, información o material que sea difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
   1. 2.  Custodiar adecuadamente el «Nombre de Usuario» (Login) y la «Contraseña» (Password) que le sea facilitada por la Universidad a los Usuarios, como elementos identificadores y habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el sitio Web del Centro Asociado de la UNED de Lugo, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.

En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar, al Centro Asociado de la UNED de Lugo, cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, el Centro Asociado de la UNED de Lugo y la propia Universidad quedarán eximidos de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.

   1. 3.  No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través del sitio Web.
   1. 4.  No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del sitio Web o en la utilización de cualquiera de sus servicios, incluyendo la
  1. utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.
  1. 5.  No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la UNED o terceros.

V. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO PARTICULARES DE DETERMINADOS SERVICIOS

Algunos servicios pertenecientes a la UNED disponen, por sus peculiaridades, de condiciones y términos de uso particulares. A los mismos les serán de aplicación las condiciones generales aplicables enunciadas en el apartado anterior, mientras no se
opongan a las condiciones particulares.

VI. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE LUGO

  1. 1.  El Centro Asociado de la UNED de Lugo no se hace responsable, con carácter general, del uso inadecuado del sitio Web. Los Usuarios deberán realizar un uso adecuado del sitio Web, de acuerdo con las condiciones y términos anteriores, sin que el Centro Asociado de la UNED de Lugo pueda tener ninguna responsabilidad por la utilización indebida.
  1. 2.  Respecto de posibles deficiencias técnicas, el Centro Asociado de la UNED de Lugo no será responsable en ningún caso de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos en la red eléctrica, en la red de conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera prestaciones.
  1. 3.  Respecto al acceso por terceros a su sistema, la UNED adoptará las cautelas técnicas necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede, pero sin que sea responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad establecidas, accedan a los citados datos.
  1. 4.  Respecto a la exactitud de la Información, las informaciones contenidas en el sitio Web han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen valor oficial, salvo cuando así se indique.
  1. 5.  Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin previo aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los productos, servicios, diseño o programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso.
  1. 6.  El sitio contiene enlaces (links) a otras páginas de terceros, cuyos contenidos no puede controlar en todo momento. La conexión de un Usuario desde el sitio con estos otros lugares de la red ajenos a nuestra Universidad se realizará, por tanto, bajo la exclusiva responsabilidad del navegante. No obstante, si observase en ellas cualquier información que pudiese resultar contraria a las leyes, a la dignidad de las personas, o de carácter racista, xenófobo o de apología del terrorismo o la violencia, rogamos que nos lo comunique con el fin de poder retirarla.

VII. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones y términos, se regirán por las normas estatutarias, reglamentarias y por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en este aviso legal en materia de interpretación, validez y ejecución.

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Lugo para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones.